Privacy Policy

 

Fysiotherapiepraktijk  Riem Vis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapiepraktijk Riem Vis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • -Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • -Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • -Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • -Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • -Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • -Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als  Fysiotherapiepraktijk Riem Vis ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten.

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Fysiotherapie Riem Vis  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • -Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • -Voornaam;
 • -Tussenvoegsel;
 • -Achternaam;
 • -(Zakelijk) Telefoonnummer;
 • -(Zakelijk) E-mailadres;
 • -Geslacht;
 • -Geboortedatum;
 • -Gezondheidsgegevens;
 • -Verzekeringsgegevens;
 • -BSN;
 • -ID of paspoortnummer;
 • -Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Riem Vis  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Riem Vis  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • -Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners.

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Fysiotherapie Riem Vis  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • -Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.
 • -Verwijzing;
 • -Voornaam;
 • -Tussenvoegsel;
 • -Achternaam;
 • -(Zakelijk) Telefoonnummer;
 • -(Zakelijk) E-mailadres;
 • -Geslacht;
 • -Geboortedatum;
 • -Gezondheidsgegevens;
 • -Verzekeringsgegevens;
 • -BSN;
 • -ID of paspoortnummer;

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Riem Vis  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • -Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers.

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Fysiotherapie Riem Vis  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • -Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
 • -De arbeidsovereenkomst.
 • -Voornaam;
 • -Tussenvoegsel;
 • -Achternaam;
 • -Adres;
 • -Woonplaats;
 • -AGB-nummer;
 • -BIG-nummer;
 • -Telefoonnummer;
 • -E-mailadres;
 • -Geboortedatum;
 • -Salarisgegevens;
 • -Kopie ID;
 • -BSN-nummer;
 • -Bankgegevens;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Riem Vis  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Riem Vis  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • -Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • -Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • -Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • -Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • -Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • -Het verwerken van declaraties of banktransacties;
 • -Alle personen die namens Fysiotherapie Riem Vis  van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • -Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • -Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU.

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen.

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn.

Fysiotherapie Riem Vis  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging.

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • -Alle personen die namens Fysiotherapie Riem Vis  van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • -Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • -Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • -Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • -Mijn medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Ik  test en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

Contactgegevens

Fysiotherapiepraktijk Riem Vis

Watermolen 74

3146 SR

Maassluis

Emailadres: info@fysiotherapieriemvis.nl